ÁSZF

A TelcoTrend Kft. webáruház Általános Szerződési Feltételei

- Akciók nem vonhatóak össze!

Fogalom meghatározások: 

1) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

2) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

3) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. Ujj- vagy tenyérnyomat, dns-minta, íriszkép) rögzítése; 

4) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

5) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

6) Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; ettől eltérően a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi szervezet szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy - ideértve az egyéni vállalkozót is - és mikrovállalkozás 

7) Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám). 

8) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

9) Megrendelő: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, akinek/amelynek a részére a szolgáltató a jelen elektronikus felületen (honlapon) keresztül terméket értékesít, illetőleg szolgáltatást nyújt 

10) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

1. Hatály 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TelcoTrend Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Felhő u 27., cg.: 13-09-134450 adóazonosító: 13227425-2-13, a továbbiakban: Szolgáltató), és általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Megrendelő kijelenti, és tudomásul veszi, hogy a webáruház használatával (regisztrációval) egyidejűleg elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. 

2. Termékek köre és vételára 

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg. Az egyes árucikkek mellett részletes leírás található, mely tartalmazza az adott termék méretét, anyagösszetételét, és vételárát. A termékeknél megjelenített fényképek csak illusztrációk, a megrendelt árucikktől eltérhetnek. A termékek mellett feltüntetett vételár bruttó árat jelent (nettó ár a mindenkor hatályos ÁFA-val növelt összege), mely kizárólag magyar Forintban értendő, mely nem tartalmazza a szállítás költségét. A Szolgáltató fenntartja a termékek mellett feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. 

3. A vásárlás menete
A TelcoTrend Kft. webáruházában bárki jogosult vásárolni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruházban bárki regisztrálás nélkül is korlátlanul böngészhet a termékek között, de vásárolni csak regisztrációval lehetséges. A regisztráció nem von magával vásárlási kötelezettséget. A regisztráció alkalmával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és feldolgozásra. 

a) Név (Cégnév)
b) Lakcím (Székhely)
c) Számlázási cím
d) Telefonszám
e) Email cím


Sikeres regisztrációt követően a Szolgáltató automatikus válaszüzenetet küld a regisztráció során megadott email elérhetőségre, amelyben tájékoztatja a Megrendelőt a regisztráció megtörténtéről, valamint a Megrendelő jelszaváról. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „felhasználói információk” menüpontjában van lehetőség. A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, és a Megrendelő által fizetendő végösszeget. További termék(ek) vásárlási szándéka esetén a Megrendelő a „folytatom a vásárlást” gomb választásával teheti meg. Megrendelő a megrendelést megelőzően köteles ellenőrizni a megvásárolni kívánt termékek körét és darabszámát, és amennyiben a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja a kosár tartalmát, úgy a „pénztár”, majd ezt követően a „rendelés megerősítése” gombra kattintva küldheti el megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő a kosár tartalmán változtatni kíván, úgy a „törlés" ikonra kattintva elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat, azzal, hogy a megrendelés elküldését követően a megrendelésen Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolását követő 48 órán belül módosíthat, javíthat. Aktív rendelést érintő adatok módosítását az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg. A Felek közötti szerződés a Megrendelő megrendelésének a Szolgáltató részére fent leírt módon történő elküldésével, és azt követően a Szolgáltató írásos, a regisztráció során megadott email címre történő elektronikus rendelés visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt. A Felek között létrejött szerződés magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

A Telco Trend Kft. ügyfélszolgálata:
cím: 1113 Budapest Bocskai út 77-79.
Nyitatartás Munkanapokon: 
Hétfő: 9.00-17.00
Kedd: 9.00-17.00
Szerda: 9.00-17.00
Csütörtök: 9.00-17.00
Péntek: 9.00-17.00
Hétvégén és Munkaszüneti napokon zárva!
email: info@designstyle.hu
telefon: +36 70 773 9398

4. Fizetési feltételek 

A Megrendelő a megvásárolni kívánt termék(ek) vételárát a TelcoTrend Kft. OTP banknál vezetett 11742173-20151483-00000000 bankszámlájára történő banki átutalással vagy utánvéttel téríti meg. 100.000,- Ft, azaz százezer forint értékű megrendelés esetén a Megrendelő köteles a vételár 50 százalékának megfelelő összegű előleget fizetni Szolgáltató részére a fenti pontban nevezett bankszámlaszámra banki átutalással a megrendelés visszaigazolásától számított 3 napon belül. A Szolgáltató által vállalt szállítási határidő az előleg – banki átutalással történő fizetés esetén - , illetve a vételár a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő napon kezdődik. 

5. Szállítási Feltételek 

A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékeket a Megrendelő által megadott szállítási címre a megrendelés visszaigazolásában vállalt határidőben szállítja ki. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani. A szállítás díja:
A házhozszállítás díja kizárólag Magyarország területén belül megadott szállítási címre, és egyszeri kiszállításra érvényes. Megrendelő 20.000,- Ft feletti vásárlása esetén a Szolgáltató nem számít fel külön szállítási díjat, az ezen összeg alatti megrendelésekre vonatkozó díjakat egységesen 1000.-Ft/csomag díjban állapítja meg. A fentiekben meghatározott árak bruttó árak, melyek az ÁFA összegét tartalmazzák. Átvétel a TelcoTrend Kft. telephelyén: Cím: 1113. Budapest Bocskai út 77-79. Az átvétel időpontját minden esetben egyeztetjük, helyszíni fizetésre nincs lehetőség. Ez esetben természetesen nincs szállítási költség! Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiszállítás késedelméért, illetve az áru átadásának elmaradásáért, ha az különösen, de nem kizárólagosan az alábbi okokra vezethető vissza (i) a Megrendelő nem érhető el az általa megadott szállítási címen (ii) a Megrendelő valótlan, pontatlan, vagy hiányos adatokat közöl, vagy (iii) Megrendelő az áru ellenértékét nem tudja megfizetni. A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint. 

6. Elállási jog 

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételét követő napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. pont szerinti visszaigazolást, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha a 3. pont szerinti visszaigazolás kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra. Elállási jogát a fogyasztónak minősülő Megrendelő a Szolgáltatónak küldött írásbeli nyilatkozattal és azzal egyidejűleg a termék visszaküldésével gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, és a Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelőnek a termékért kifizetett vételárat, a fogyasztó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül. A Szolgáltató kizárólag hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az összeg visszatérítése postai úton történik a Megrendelő által megadott szállítási címre. 

7. Szavatosság/Jótállás

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató webáruházában értékesített termékek nem minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt tartós fogyasztási cikknek, a Szolgáltató azokra nem vállal jótállást. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései alkalmazandók, e szerint: Amennyiben a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, a szolgáltató hibásan teljesít, mely hibás teljesítésért a szolgáltató felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 3 éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hibás teljesítés esetén a jogosult

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 

A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. 

A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. 

FIGYELEM! A Szolgáltató által értékesített termékek töltőanyaga polisztirol. A polisztirol mérgező, gyúlékony anyag, amely emberi fogyasztásra nem alkalmas. A termékek töltelékeként használt polisztirol gyöngyök apró alkatrészek, kerülni kell, hogy kisgyermek kezébe kerüljön, mivel ők könnyen felszippanthatják, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket! 

8. Adatkezelés

Szolgáltató, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy a webáruház működtetésével, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseknek, így különösen: 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A Szolgáltató adatkezelésének jogalapja: a Megrendelő hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. A kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, lakcím, számlázási cím. A Szolgáltató a személyes adatokat a regisztráció törlésével egy időben törli, azonban amennyiben azok számviteli bizonylaton szerepelnek, úgy azokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli, a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. 

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Megrendelő a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


9. Vegyes rendelkezések 

A Szolgáltató által működtetett Webáruház használata során a Megrendelő felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az alkalmazandó. 
 

Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz